Pravna obvestila

OPIS STORITVE SMSapi.si

Storitev SMSapi.si uporabnikom omogoča množično in cenovno ugodno pošiljanje SMS sporočil preko interneta na mobilne številke naslovnikov, ki jih uporabniki izberejo po lastni presoji. Uporabnik se je pred uporabo storitve SMSapi.si dolžan registrirati in zakupiti želeno število SMS kreditov, ki jih lahko porabi v neomejenem času.

PONUDNIK STORITVE

Ponudnik in lastnik storitve SMSapi.si je podjetje Ms3 d.o.o., Ulica miru 21, 1000 Ljubljana, matična št. 3327299000, identifikacijska št. za DDV SI85170054 (v nadaljevanju Ms3).

Ponudnik poti za posredovanje sporočil je Ms3 d.o.o., Ulica miru 21, 1000 Ljubljana, matična št. 3327299000, identifikacijska št. za DDV SI85170054 (v nadaljevanju Ms3). Pot za posredovanje sporočil predstavljata Ms3 d.o.o. elektronsko komunikacijsko omrežje in rešitev smsapi.si.

CENA STORITVE ZA POŠILJANJE NA SLOVENSKE MOBILNE ŠTEVILKE

Cena kreditov je odvisna od zakupljene količine. Za SMS sporočila, ki se pošiljajo v Slovenijo do vključno 31.8.2022 velja, da se do dolžine 640 znakov obračuna 1 SMS kredit. Pri prekoračitvi meje 640 znakov, se dolžina sporočila deli s 640 in zaokroži navzgor na celo število, ki velja kot količina kreditov, ki se obračunajo oz. odbijejo od razpoložljive kvote uporabnika. Od 1.9.2022 dalje se predhodno omenjena meja zniža iz 640 na 160 znakov. V dolžino SMS sporočila štejejo tudi presledki, prelomi vrstic in morebitni ostali posebni znaki. Nekateri od teh znakov se kodirajo z več znaki, zato lahko posamezen posebni znak šteje več znakov. Kot posledica zgornjih dejstev je tehnična meja 640/160 znakov dosežena prej oz. je efektivna obračunska meja dolžine SMS sporočila krajša v odvisnosti od uporabljenih znakov.

Ceno kreditov Ms3 d.o.o. določa glede na nabavne cene SMS sporočil/kreditov. Vkolikor pride do povečanja cene dobave SMS sporočil/kreditov ali drugih povezanih poslovnih pogojev in bi to za Ms3 d.o.o. pomenilo poslovanje z izgubo, si ta pridržuje pravico, da uporabnikovo že zakupljeno kvoto kreditov ustrezno zmanjša in s tem prepreči svojo poslovno izgubo.

CENA STORITVE ZA POŠILJANJE NA MEDNARODNE MOBILNE ŠTEVILKE

Cena kreditov je odvisna od zakupljene količine. Pri pošiljanju SMS na številke drugih držav velja obračunski faktor, ki je različen od države in države in se izračunava samodejno glede na nabavno ceno za Ms3 d.o.o. Tipično ta obračunski faktor znaša med 4 in 7. Za SMS sporočila, ki se pošiljajo na tuje mobilne številke velja, da se do dolžine 160 znakov obračuna 1 kredit krat obračunski faktor za ciljno državo. Pri prekoračitvi meje 160 znakov, se dolžina sporočila deli s 160 in zaokroži navzgor na celo število. To število se množi z obračunskim faktorjem za ciljno državo. Rezultat tega zmnožka je število kreditov, ki se obračunajo oz. odbijejo od razpoložljive kvote uporabnika. V dolžino SMS sporočila štejejo tudi presledki, prelomi vrstic in morebitni ostali posebni znaki. Nekateri od teh znakov se kodirajo z več znaki, zato lahko posamezen posebni znak šteje več znakov. Kot posledica zgornjih dejstev je tehnična meja 160 znakov dosežena prej oz. je efektivna obračunska meja dolžine SMS sporočila krajša v odvisnosti od uporabljenih znakov.

CENA STORITVE ZA MEDNARODNE POŠILJATELJE

Cena obračunanega SMS sporočila je lahko odvisna tudi od razlikovanja med nacionalnimi in mednarodnimi sporočili. Več o tem je opredeljeno v dokumentu Mednarodni pošiljatelji - merila in zahteve, verzija 1.0 (december 2021). Vsebina tega dokumenta oz. merila, po katerih se razlikuje med nacionalnimi in mednarodnimi pošiljatelji, veljajo kot dopolnitev teh splošnih pogojev. Cena za sporočilo, ki ga pošilja mednarodni pošiljatelj je določena dinamično glede na nakupno ceno SMS kredita in znaša minimalno 0,06 EUR + ddv za SMS do dolžine 160 znakov oz. ustrezno več za daljša SMS sporočila.

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Storitev SMSapi.si je varovana s pravicami intelektualne lastnine.

Ms3 d.o.o. je lastnik vseh pravic intelektualne lastnine na storitvi SMSapi.si, razen če ni v teh pogojih uporabe drugače določeno. Vsa vsebina storitve SMSapi.si je avtorsko pravno zaščitena kot individualna stvaritev oziroma kot podatkovna zbirka. Varstvo zajema zlasti ime storitve, podatke, besedila, multimedijske vsebine, programsko opremo ter php, HTML in Javascript programsko kodo.

Imetnik registrirane znamke SMSapi.si, v besedi in sliki, je Ms3 d.o.o. in uporabnik ne sme uporabljati znamke SMSapi.si v kateri koli obliki za kateri koli namen, razen v primeru, da je uporaba izrecno dovoljena s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

S sprejemom pogojev uporabe pridobi uporabnik pravico do neizključne uporabe storitve SMSapi.si za osebne, pravne, nekomercialne ali komercialne namene v skladu s temi pogoji uporabe, ki predstavljajo dvostranski dogovor med podjetjem Ms3 d.o.o. in uporabnikom. Uporabnik te pogoje uporabe potrdi in sprejme ob prvi prijavi v storitev SMSapi.si ter ob vsakem nakupu SMS kvote. V primeru, da pogojev uporabe izrecno ne sprejme, storitve SMSapi.si ne more uporabljati.

Ms3 d.o.o. je lastnik vseh pravic intelektualne lastnine smsapi.si in pripadajočih rešitev, ki predstavljajo pot za posredovanje sporočil v okviru storitve SMSapi.si.

Uporabnik z uporabo storitve SMSapi.si ne na Ms3 d.o.o. ne na Smsapi.si ne prenese nobene pravice do vsebin, ki jih pošilja preko storitve SMSapi.si, razen pravice, ki so potrebne za izvedbo prenosa sporočila prejemniku.

UPORABNIKI STORITVE

Storitev SMSapi.si je namenjena vsem, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:

 • imajo dostop do spletnega servisa SMSapi.si in so registrirani uporabniki
 • sprejmejo pogoje uporabe storitve SMSapi.si in se zavežejo, da bodo storitev uporabljali v skladu z veljavno zakonodajo, načeli morale in etike ter temi pogoji uporabe.

ENOTNA PRIJAVA SMSapi.si

Za prijavo v sistem veljajo Pogoji uporabe SMSapi.si prijave. Uporabnik storitve SMSapi.si s prijavo v sistem potrdi strinjanje s pogoji uporabe SMSapi.si prijave, ki so dostopni na spletni strani http://www.smsapi.si/pravna-obvestila.

PRAVILA UPORABE STORITVE

Uporabnik se v zvezi z uporabo storitve SMSapi.si zaveže, da bo:

 • pri uporabi storitve spoštoval vse veljavne predpise v Republiki Sloveniji
 • pri uporabi storitve uporabljal izključno lastno uporabniško ime in geslo
 • preko storitve pošiljal izključno resnične podatke
 • varoval zaupnost dodeljenega gesla za uporabo storitve.

Uporabniku so izrecno prepovedana vsa naslednja dejanja, za katera se uporabnik izrecno zavezuje, da jih ne bo izvajal niti poskušal izvajati:

 • uporaba storitve z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo
 • pošiljanje sporočil, ki bi jih prejemnik lahko interpretiral kot nadlegovanje
 • pošiljanje nenaročenih sporočil, ki so z zakonodajo prepovedana (spam) ter izkoriščanje storitve za namene direktnega marketinga
 • uporaba groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja v komunikaciji ter izražanja, ki bi lahko kršil osebnostne pravice tretjih oseb
 • komuniciranje z drugimi uporabniki v imenu tretjih oseb
 • izrabljanje storitve v nelegalne ali kakršne koli druge namene od tistih, ki so določeni v teh pogojih uporabe
 • distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe
 • uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, Smsapi.si kot ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam ali elektronskemu komunikacijskemu omrežju
 • kakršno koli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo storitve z namenom ali posledico spremeniti pogoje delovanja storitve; zlasti omogočiti uporabo storitve z drugega spletnega mesta ali dobiti dostop do podatkov o komunikaciji tretjih oseb
 • kakršni koli poskus pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebne podatke drugih uporabnikov in podatke, ki jih ti uporabniki vnesejo z namenom uporabe storitve.
 • odpirati nove uporabniške račune zgolj z namenom izkoriščanja brezplačne kvote, ki jo prejme vsak nov uporabniški račun

ODGOVORNOST UPORABNIKA

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči podjetju Ms3 d.o.o. kot ponudniku storitev, Smsapi.si kot ponudniku poti ali kateremu od uporabnikov sistema kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Uporabnik je izključno odgovoren za varovanje zaupnosti gesla, zato odgovarja za kakršno koli in vso uporabo njegovega gesla. V primeru suma kršitve ali dejanske kršitve v smislu nepooblaščene uporabe uporabniškega imena in gesla mora o tem nemudoma obvestiti Ms3 d.o.o.

ODGOVORNOST Ms3 d.o.o.

Storitev SMSapi.si je na voljo takšna, kakršna je in brez kakršnega koli jamstva za delovanje. Ms3 d.o.o. si bo prizadeval zagotoviti, da bodo vsa sporočila, poslana preko storitve SMSapi.si, dostavljena prejemniku v 2 urah, kolikor je čas veljavnosti posameznega sporočila. V primeru izklopljenega mobilnega aparata prejemnika, polnega predala za sporočila, nahajanja v območju brez signala ali tehničnih motenj sporočilo ne bo dostavljeno in bo po 72 urah zavrženo.

Ms3 d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost storitve SMSapi.si. Ms3 d.o.o. nadalje ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe storitve SMSapi.si, zaradi zaupanja v vsebino storitve SMSapi.si, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo storitve SMSapi.si.

Ms3 d.o.o. si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje storitve SMSapi.si, če meni, da je to potrebno.

Ms3 d.o.o. ne odgovarja za vsebino, ki jo pošiljajo uporabniki preko storitve in tudi ne odgovarja za izbiro prejemnikov sporočil, saj je vse to vsebina, ki jo vnesejo tretje osebe, nad katerimi Ms3 d.o.o. nima kontrole. Ms3 d.o.o. vsebine sporočil ne pregleduje, niti ni kakor koli drugače povezan z izbiro vsebine ali izbiro prejemnika, zato uporabnik prevzema izključno in celotno odgovornost za poslano vsebino in izbiro prejemnika sporočila.

Uporabnik se zaveda zgornjih omejitev in jih izrecno ter neomejeno sprejema.

Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.

ODGOVORNOST SMSAPI.SI

SMSapi.si ni ponudnik storitve, zato v razmerju do uporabnikov, prejemnikov SMS sporočil in katerih koli tretjih oseb, ne nosi nobene odgovornosti za kakršne koli posledice izvajanja oziroma uporabe storitve vključujoč (vendar ne omejeno na) spam, nezaželena sporočila, zlorabe storitve ali katere koli druge nezaželene posledice. Odgovornost Smsapi.si je omejena izključno na nudenje poti za posredovanje sporočil in tehnično izvedbo storitev posredovanja sporočil (to je SMS sporočil z geslom ter SMS sporočil, ki jih uporabniki pošiljajo naslovnikom).

SMSapi.si si bo prizadeval zagotavljati čim bolj nemoteno komunikacijo med uporabnikom in prejemnikom, vendar ne zagotavlja popolne zanesljivosti in varnosti sistema za pošiljanje sporočil (posledica česar je lahko npr. tudi zamuda pri dostavi sporočil ali nedostava sporočil), s čimer se uporabnik strinja in se v zvezi s tem odpoveduje kakršnim koli zahtevkom.

SMSapi.si v razmerju do uporabnikov, prejemnikov in katerih koli tretjih ne nosi nobene odgovornosti za kakršne koli posledice izvajanja oziroma uporabe storitve, vključujoč (vendar ne omejeno na) spam, nezaželena sporočila, zlorabe storitve ali katerekoli druge nezaželene posledice.

Smsapi.si ne odgovarja za izgubo podatkov, ki jih uporabniki vnesejo oz. hranijo v okviru storitve, zato uporabniki oz. prejemniki sporočil iz tega naslova v razmerju do Smsapi.si ne morejo imeti nobenih zahtevkov.

Uporabnik se zaveda zgornjih omejitev in jih izrecno ter neomejeno sprejema.

Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.

NAVODILA ZA UPORABO STORITVE

Jasna in pregledna navodila za uporabo storitve SMSapi.si, ki predstavljajo sestavni del teh pogojev uporabe, so dostopna na naslovu: smsapi.si/pomoc.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Uporabnik storitve izrecno dovoljuje, da Ms3 d.o.o. izključno z namenom zagotavljanja storitve SMSapi.si zbira in obdeluje določene podatke, ki so za ta namen potrebni, in sicer:

 • geslo uporabnika
 • IP naslov uporabnika, vključno s časovnim žigom uporabe tega IP naslova
 • mobilna številka prejemnika
 • vsebina poslanega sporočila
 • datum in čas poslanega sporočila
 • količina poslanih sporočil.

Ms3 d.o.o. se zavezuje, da zgoraj navedenih podatkov o uporabniku ne bo posredoval tretjim osebam z izjemo povezanim osebam, ki podjetju Ms3 d.o.o. zagotavljajo določene podporne storitve, potrebne za delovanje storitve, Smsapi.si kot ponudniku poti ter v primeru suma kršitve teh pogojev uporabe tudi ostalim slovenskim operaterjem mobilne telefonije.

Ms3 d.o.o. se zavezuje, da zgoraj navedenih podatkov o uporabniku ne bo uporabljal za komercialne namene (pošiljanje oglasnih sporočil).

Ms3 d.o.o. zbrane podatke lahko posreduje državnim organom, kadar ti tako zahtevajo in imajo za svojo zahtevo pravno podlago v zakonu.

REŠEVANJE REKLAMACIJ

Ponudnik storitve SMSapi.si je Ms3 d.o.o., zato je Ms3 d.o.o. izključno pristojen za reševanje vseh reklamacij, pritožb in pripomb glede delovanja in vsebine storitve SMSapi.si, razen če ni posebej drugače določeno. Ms3 d.o.o. je še posebej pristojen za reševanje reklamacij glede kvalitete, vsebine oz. organizacije storitve, vključujoč reklamacije glede spama, zlorabe storitve, nezaželenih sporočil in glede drugih za prejemnika nezaželenih posledic storitve SMSapi.si.

V primeru vprašanj in reklamacij glede Ms3 d.o.o. se lahko uporabniki in tretje osebe obrnejo na Center za podporo uporabnikom SMSapi.si, ki je dostopen na spletni strani SMSapi.si/kontakt. Ostale reklamacije lahko uporabniki javijo na elektronski naslov podpora@ms3.si.

Smsapi.si je kot ponudnik poti pristojen za reševanje izključno tistih reklamacij, ki se nanašajo na neizvršen prenos oz. dostavo sporočil kot posledica (ne)delovanja poti za posredovanje sporočil. Smsapi.si bo reklamacije reševal v skladu s svojimi reklamacijskimi postopki, in sicer v skladu s Splošnimi pogoji za uporabo storitev omrežja GSM/UMTS ter temi pogoji uporabe.

PREPOVED UPORABE STORITVE / IZKLOP UPORABNIKA ALI PREJEMNIKA

Ms3 d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko po lastni presoji iz katerega koli razloga začasno ali trajno izklopi posameznega uporabnika in mu tako prepreči nadaljnjo uporabo storitve SMSapi.si.

Kdor koli lahko pisno zahteva, da se mu prepreči prejemanje sporočil preko storitve SMSapi.si, pri čemer mora dokazati, da je resnični lastnik mobilne številke, za katero zahteva izklop. Zahteva se pošlje na naslov Ms3 d.o.o. iz prejšnje točke teh pogojev uporabe.

SPREMEMBA PRAVIL UPORABE

Ms3 d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika od njegovega sprejema teh novih pogojev.

Ms3 d.o.o., Ljubljana, 12. julij 2022

Pretekla pravna obvestila so dostopna na spodnjih povezavah:

Pravna obvestila SMSapi.si 1.1.2022

Pravna obvestila SMSapi.si 1.3.2020